PRZEDSZKOLE NR 17
W OTWOCKU

PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA
HISTORIA
JADŁOSPIS
PRACOWNICY
KONTAKT
KSIĘGA GOŒCI
PRACE DZIECI
ROZKŁAD DNIA
DLA DZIECI
DLA NAUCZYCIELI
DLA RODZICÓW
DOKUMENTY
AKTUALNOŚCI
MALUSZKI
ŚREDNIAKI
STARSZAKI
ZERÓWKAWAŻNE!!! WAŻNE!!!
Dni Adaptacyjne
Zapraszamy Rodziców Dzieci nowo przyjętych na ZEBRANIE 11.06.2018r. o godz. 16.00
Zapraszamy Dzieci nowo przyjęte z Rodzicami na ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
w dniach 12-15.06.2018r. na godz. 15.30 do godz. 16.30


WANE! WAŻNE! WAŻNE!


DRODZY RODZICE!
Rozpoczyna się rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z:
Zarządzeniem nr 17/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29.01.2018r,
harmonogramem i zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock .

Harmonogram rekrutacji na rok 2018/2019 Wniosek i wszystkie załączniki dostępne będą na stronie www.otwock.pl i na stronie Przedszkola pod dokumentem Zasady RekrutacjiWAŻNE!!! WAŻNE!!!Adres strony internetowej elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
elektroniczna rekrutacja - formico
kliknij


Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2018/2019

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Otwocka, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkolii oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z pózn. zm.).

1.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 17/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2018 r.

2.Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
-data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
-data i godzina wydrukowania wniosku,
-data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
-data i godzina zatwierdzenia wniosku
nie mają wpływu
na kolejność przyjęć dzieci.

3.Informacje ogólne -W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Otwocku:
-dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012),
oraz
-dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
-Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
-Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w Zarządzeniu j.w.
-Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

4.Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2017/2018)
W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. Załącznik deklaracja kontynuowania przedszkolnego

5.Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

-Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Załącznik wniosek
-We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
-Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
istnieje możliwość podpisania i wysłania dokumentów rekrutacyjnych poprzez system EPUAP na adres skrzynki ogólnej Oświaty Miejskiej w Otwocku, formularz: Pismo Ogólne do Podmiotu Publicznego. -Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu:
pobierajądruk wniosku w dowolnym przedszkolu/szkole,
wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.
Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów zawartych we wniosku, oraz poniższe oświadczenia (w przypadku ich spełniania)
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

-Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
-Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
zwrócić się do Prezydenta Miasta Otwocka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

-W tym celu Prezydent Miasta Otwocka:
korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z pózn. zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

-W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
-Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć: w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe, tj.:
wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej, każdemu z tych kryteriów nadano jednolitą wartość po 170 punktów.

-w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLVII/364/2017 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017r.
-Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
-Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Załącznik potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
-Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
-Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.Dokumenty do pobrania:

 • Zarządzeniu Nr 17/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2018 r
  ( do pobrania)
   

 • Uchwała Rady Miasta z 11 kwietnia 2017r.
  ( do pobrania)
   
 • Wniosek rekrutacyjny do przedszkoli 2018-2019
  ( do pobrania)
   
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka w spólnie z jego rodzicem
  ( do pobrania)
   
 • Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości 3km od szkoły
  ( do pobrania)
   
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  ( do pobrania)
   


 • Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym.

  Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia do dnia
  Kontynuacja edukacji przedszkolnej
  Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, oddziale przedszkolnym do którego uczęszcza dziecko 01.02.2018r. 09.02.2018r.

  Postępowanie rekrutacyjne

  Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami 12.02.2018r. 23.02.2018r.
  Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 26.02.2018r. 09.03.2018r.
  Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 15.03.2018r.
  Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji 15.03.2018r. 22.03.2018r.

  Podanie do publicznej wiadomoąci listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

  23.03.2018r.

  Procedura odwoławcza

  W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjetych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  od 24.03.2018r.

  Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i
  oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym.

  Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym od dnia do dnia
  Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami 23.04.2018r. 27.04.2018r.
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 30.04.2018r. 11.05.2018r.
  Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 14.05.2018r.
  Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji 14.05.2018r. 18.05.2018r.

  Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

  21.05.2018r.

  Procedura odwoławcza

  od 22.05.2018r.


  Program adaptacyjny Przedszkola nr 17  Etapy realizacji zadań mających na celu przygotowanie
  Rodziców i Dzieci do przekroczenia progu przedszkolnego


   Marzec - Maj


  I Etap wstępny
  Spotkania indywidualne rodziców z dyrektorem przedszkola   -   Rozmowa indywidualna z rodzicami Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola Omówienie założeń programu adaptacyjnego i wpływu dotychczasowych doświadczeń dziecka na jego adaptację w przedszkolu.


   Czerwiec

  II Etap - Spotkania adaptacyjne
  Organizowanie spotkań rodziców z dziećmi w godzinach popołudniowych w sali, w obecności nauczyciela
  *   zapoznanie z salą i łazienką
  *   swobodne zabawy dziecka
  Rozmowy indywidualne z dyrektorem przedszkola według potrzeb i zainteresowań rodziców


   Czerwiec

  III Etap - Zebranie z rodzicami i zajęcia otwarte adaptacyjne
  Cele zebrania:
  *   Pomoc rodzicom w dobrym przygotowaniu dziecka do przedszkola
  *   Przygotowanie rodziców do pełnienia nowej roli
  Przebieg zebrania:
  *   Omówienie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i przypomnienie charakterystycznych zachowań
  *   Jak ubrać dziecko do przedszkola?
  *   Jak reagować na stres?
  *   Jak można pomóc sobie i dziecku?
  Zajęcia otwarte:
  *  Plastyczne
  *  Muzyczne


   31 sierpnia

  IV Etap -Dzień otwarty dla rodziców i dzieci mających od 1 września tworzyć jedną grupę
  Dzieci:
  *   poznają kolegów i koleżanki
  *   bawią się z rówieśnikami w obecności rodziców


  Rodzice:
  *   poznają kolegów i koleżanki dziecka a także ich rodziców
  *   obserwują pierwsze zachowania społeczne
  *   poznają panie, które będą opiekować się ich dzieckiem


  Nauczycielki mają możliwość:
  *   wcześniej poznać dziecko i jego rodziców
  *   obserwować pierwsze zachowania społeczne
  *   udzielenia odpowiedzi na pytania rodziców   Początek września

  V Etap - Zebranie z rodzicami
  *   Omówienie korzyści wynikających z realizacji programu adaptacyjnego
  *   Omówienie oczekiwań rodziców
  *   Przedstawienie założeń programów realizowanych w przedszkolu
  *   Wypełnienie przez rodziców arkuszy diagnostycznych dotyczących samoobsługi dziecka
  *   Rozdanie rodzicom arkuszy diagnostycznych dotyczących samoobsługi wypełnionych przez nauczycielki na podstawie obserwacji dziecka we wrześniu
  *   Ustalenie harmonogramu spotkań z Rodzicami

  W przedszkolu przez cały rok organizowane są działania wspomagające adaptację dzieci:
  *   Muzykoterapia
  *   Tańce integracyjne
  *   Kołysanki i bajki usypianki w czasie leżakowania
  *   Zajęcia otwarte dla rodziców raz w miesiącu
  *   Uroczystości przedszkolne


  Program adaptacyjny prowadzimy w przedszkolu od 1997 roku co roku wprowadzamy nowe elementy. Wnikliwie analizujemy efekty naszych działań wyciągamy wnioski do realizacji w następnym roku szkolnym. Obserwujemy z każdym rokiem, że coraz więcej rodziców z dziećmi uczestniczy we wszystkich etapach programu adaptacyjnego, doceniając jego zalety.

  Dwa lata temu rozmawiając z rodzicami "Maluszków" poprosiłam mamy o wnioski i wskazówki dla mam przyszłych przedszkolaków. W wyniku przemyśleń powstał poradnik "Co mama Średniaka może powiedzieć mamie przyszłego przedszkolaka"  Na górę strony
  Co mama Średniaka może powiedzieć mamie przyszłego przedszkolaka

  Po pierwsze zaufać przedszkolu i dziecku
  W przedszkolu dziecko spotka wiele fajnych dla niego rzeczy, tam odkryje, że potrafi być samodzielne i społeczne, nauczy się razem ze swoimi koleżankami i kolegami, dziećmi w takiej samej sytuacji, że warto działać razem, że ono potrafi działać z innymi. Nauczy się, że najpierw jest małe i wszyscy się nim opiekują, ale że inne dzieci też bywają bezradne i zalęknione wtedy ono może opiekować się nimi . Nauczy się dawać i brać. To bardzo ważne. Bez wyrzutów sumienia i bez niezdrowej wdzięczności bez manipulacji bez zachłanności. Nauczy się, że to wszystko, o co mama prosi albo, czego wymaga - w przedszkolu, z panią i innymi dziećmi, wcale nie jest takie trudne, bo robią to razem i się często udaje. Nauczy się, że nie tylko mama i tata, rodzina bliższa i dalsza, ale pani albo panie mogą je kochać i dbać o nie. Poczuje, że jest ważne. Pochwała "naszej pani" przy całej grupie smakuje zupełnie inaczej niż pochwała mamy Pewnego dnia dziecko powie, z dumą, że chodzi do przedszkola i że w związku z tym jest już duże. Ma swój znak, grupę i co najważniejsze panie i wielu fajnych kolegów i koleżanek.


  Po drugie nie bać się
  Nie bać się, nawet, jeśli w domu jest niejadkiem, nie śpi w dzień, nie chce wstawać rano i nie lubi bawić się z innymi. W przedszkolu wszystko się zmienia. Dzieci jedzą, leżakują, bawią się zgodnie i położone dość wcześnie wstają chętnie. Jeśli nie od razu bo każdy potrzebuje paru chwil do przystosowania się do nowej sytuacji, to liczy się również sama nauka to, że dziecko uczy się przystosowywać do nowej sytuacji.

  Po trzecie cieszyć się
  Bo dziecko będzie należeć do jakiejś grupy i na pewno sobie poradzi z tą przynależnością. Panie otoczą je właściwą opieką i zrobią wszystko żeby czuło się dobrze.
  Bo dziecko nauczy się takich rzeczy, jakich nie nauczyłoby się samo w domu. Wystarczy popatrzeć na prace dzieci, na ich zabawę, na występy.
  Bo przeżycia związane z przedstawieniami są najpiękniejszymi nagrodami dla rodziców.
  Bo dziecko pokazuje się ze swej najmocniejszej strony i może być z niego szalenie dumnym.
  Bo samemu wiele można się nauczyć . . . od swojego dziecka, które chodzi do przedszkola.
  Bo to znak, że nasze dziecko jest już bardzo duże. . . choć wciąż małe.  Po czwarte wspierać
  Wierzyć dziecku, że jest smutne i pozwolić mu być smutne, ma do tego prawo, do swoich uczuć, także tych smutnych.
  Jeśli powie, że nie lubi kogoś lub czegoś, kapuśniaku na przykład, porozmawiać z panią, może można temu zaradzić. Czasami drobne sprawy dla dorosłych to dla dziecka cała historia. Jeśli powie, że nie lubi kolegi, cóż też jego prawo, nie musi lubić każdego. Dzieci często się nie lubią a potem lubią, można wytłumaczyć, że to się pewnie zmieni kiedyś.
  Wysłuchać, może chodziło o drobiazg, a może o coś ważnego, ewentualnie zapytać pani, ona wie najlepiej.
  Być w kontakcie z paniami. To się zawsze opłaca i dziecku, i rodzicom, i samym paniom, które wtedy wiedzą czy mają na coś szczególnego zwrócić uwagę, niekoniecznie na problemy, ale też na ulubione zajęcia dziecka.

  Po piąte ufać
  I ufać im. Zostawiać swoją pociechę z myślą, że jest naprawdę w dobrych rękach.

  Powodzenia
  Mama Średniaka  Na górę strony

  Dobre rady dla rodziców - Których dziecko pierwszy raz przekracza próg przedszkola

  *Kompletuj wspólnie z dzieckiem rzeczy potrzebne w przedszkolu i ciesz się, że będzie z nich korzystało
  *Pomóż dziecku rozebrać się w szatni
  *Nie przeciągaj pożegnania w sali, pocałuj je i wyjdź, nie okazuj zdenerwowania
  *Nie zabieraj dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu jeśli zrobisz to, choć raz, będzie wiedziało, że łzami może wszystko wymusić
  *Nie obiecuj" jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz" . Kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezent, ale nie może być to forma przekupywania
  *Zawsze odbieraj dziecko zgodnie z daną obietnicą
  *Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres
  *Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata, rozstania z tatą są mniej bolesne
  *Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem!

  Na górę strony

  Co może pomóc dziecku aby przeżyło mniejszy stres w nowym środowisku przedszkolnym

  * wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką osób trzecich, kontaktowanie dziecka z rówieśnikami, np. na placu zabaw
  *uczenie dziecka przez zabawę czynności związanych z samoobsługą
  * informowanie dziecka o tym, że czas w przedszkolu będzie spędzało w towarzystwie innych dzieci pod opieką pani, bez rodziców
  *ważne jest, aby rodzice podczas rozstania z dzieckiem byli spokojni - dziecko wyczuwa niepokój dorosłych
  *zabawa z dzieckiem "w przedszkole" , przedstawienie jego realnych zalet, m.in. obecność rówieśników, wielość zabawek
  *akceptacja płaczu dziecka przez rodziców , jako naturalnej, zdrowej reakcji na nową sytuację /nie należy dziecka zawstydzać/-duża labilność uczuciowa dziecka powoduje, że za chwilę jest wesołe i świetnie się bawi
  *wcześniejsze poznanie przedszkola - spacery w kierunku placówki, krótkie wizyty w ogrodzie przedszkolnym, udział w spotkaniach adaptacyjnych organizowanych w przedszkolu
  * "kawałek domu" - drobiazg przyniesiony przez dziecko z domu np. ulubiona zabawka, poduszeczka, książka, zdjęcie mamy
  *wcześniejsze odbieranie dziecka w początkowym okresie - zawsze należy odbierać dziecko zgodnie z obietnicą

  Na górę strony

  Co do przedszkola - żeby dziecko czuło się bezpiecznie i było samodzielne

  * Luźne spodnie lub spódniczka w gumkę / nie zakładać szelek i pasków/
  *Bluza dresowa lekki sweterek /bez koszul i bluzeczek z odpinanymi guzikami,
  *Kapcie - najlepiej na rzepy lub zatrzaski
  * Kurtka z wieszaczkiem i suwakiem, który łatwo się zapina
  *Ubranie z rozciągliwymi dekoltami
  *Bielizna i spodnie na zmianę /gdyby zdarzyła się wpadka/
  * Bluzeczka do przebrania /gdyby przy posiłkach dziecko się zalało/
  *Ukochana przytulanka, dzięki której łatwiej przeżyć rozstanie z mamą

  Wszystkie działania, opracowane materiały, mają za zadanie pomóc rodzicom i dziecku w adaptacji w środowisku przedszkolnym. Pozwolą rodzicom na lepsze przygotowanie i zrozumienie własnego dziecka w nowej dla niego i dla całej rodziny sytuacji. Wskazanie rozwiązań ułatwiających przekroczenie progu przedszkolnego
Powrót na górę